تکنيک هاي اصلاح پليمرها

دکتر حسين نازک دست

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس دکتر حسين نازک دست
ترم بهار ۹۰-۹۱
زمان ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها