تکنيک هاي اصلاح پليمرها

دکتر حسين نازک دست

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس دکتر حسين نازک دست
ترم بهار ۹۱-۹۲
زمان شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها