تخريب روکشهاي سطح

دکتر علي اصغر سرابي دارياني

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس دکتر علي اصغر سرابي دارياني
ترم بهار ۹۱-۹۲
زمان ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها