کنترل فرايندهاي پليمري پيشرفته

دکتر مهدي رفيع زاده

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس دکتر مهدي رفيع زاده
ترم بهار ۹۱-۹۲
زمان شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها