روش هاي نوين آناليزپليمرها

دکتر علي اصغر کتباب

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس دکتر علي اصغر کتباب
ترم پاييز ۹۳-۹۴
زمان ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها