مهندسي واکنش هاي پليمريزاسيون

دکتر وحيد حدادي اصل

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس دکتر وحيد حدادي اصل
ترم پاييز ۸۹-۹۰
زمان (۱۳۳۰-۱۵۰۰)(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها