دروس آموزش کارشناسی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
برنامه نويسي کامپيوتر 3216453
تدريس يار انتقال حرارت 3215180 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
تدريس يار برنامه نويسي کامپيوتر 3216450
تدريس يار عمليات واحد 3225250 مهندسي پليمر-تکنولوژي و علوم رنگ
روش تحقيق و گزارش نويسي 3225272
آز آناليزوشناسايي دستگاهي 3223401 مهندسي پليمر-تکنولوژي و علوم رنگ
شناسايي واناليزدستگاهي
آز انتقال حرارت 3213181 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
انتقال حرارت
آز دوباره توليدرنگ 3223521 مهندسي پليمر-تکنولوژي و علوم رنگ
دوباره توليدرنگ
آز شيمي فيزيک 3223031 مهندسي پليمر-تکنولوژي و علوم رنگ
شيمي الي ۲
آز شيمي پليمر 3223211 مهندسي پليمر-تکنولوژي و علوم رنگ
شيمي وسينتيک پليمريزاسيون
آز علميات واحد 3223531 مهندسي پليمر-تکنولوژي و علوم رنگ
عمليات واحد
آماده سازي سطح وخوردگي 3229032 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
شيمي فيزيک عمومي
شيمي وسينتيک پليمريزاسيون
اقتصادطرح مهندسي 3229562 مهندسي پليمر-تکنولوژي و علوم رنگ
عمليات واحد
اماده سازي سطح وخوردگي 3225022 مهندسي پليمر-تکنولوژي و علوم رنگ
شيمي فيزيک علوم رنگ
شيمي تجزيه
اماده سازي سطح وخوردگي 3239032 مهندسي پليمر-تکنولوژي و علوم رنگ
شيمي فيزيک علوم رنگ
شيمي تجزيه
انتقال حرارت 3225074 مهندسي پليمر-تکنولوژي و علوم رنگ
شيمي فيزيک علوم رنگ
تکنولوژي پودر 3229552 مهندسي پليمر-تکنولوژي و علوم رنگ
شيمي فيزيک محملهاي رنگ شده
خواص مواد 3215252 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
شيمي عمومي
رئولوژي 3226383 مهندسي پليمر-تکنولوژي و علوم رنگ
انتقال حرارت
سنيتيک وطرح راکتور 3225153 مهندسي پليمر-تکنولوژي و علوم رنگ
انتقال جرم