دروس آموزش تحصیلات تکمیلی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
علوم و فناوري نانوكامپوزيت ها 3291333 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
آلياژپليمرها 3281533 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
آمار و روشهاي تحقيق 3282704 مهندسي پليمر-صنايع رنگ
ارتباط رنگ و ساختار مواد رنگزا 3282773 مهندسي پليمر-صنايع رنگ
امتحان جامع 3232320 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
انتخاب مواد و طراحي محصول 3284523 مهندسي پليمر-مهندسي فرايند پليمريزاسيون
اندازه گيري ظاهراشيا 3292113 مهندسي پليمر-صنايع رنگ
تخريب روکشهاي سطح 3282793 مهندسي پليمر-صنايع رنگ
تخريب و پايدارسازي پليمرها 3281673 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
تخريب و پايدارسازي پليمرها 3284533 مهندسي پليمر-مهندسي فرايند پليمريزاسيون
تدريس يار مهندسي فرايند پليمريزاسيون 3281180 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
تدريس يار پليمريزاسيون سامانه هاي نانو پليمري 3283500
ترموديناميک محلولهاي پليمري 3291103 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
تعيين خواص مشخصات وکاربرد مواد نانوپليمري 3283523
تکنيک هاي اصلاح پليمرها 3291173 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
خواص مهندسي پليمر 3284573 مهندسي پليمر-مهندسي فرايند پليمريزاسيون
خواص مهندسي پليمرها 3281153 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
دي کروايزم 3282823 مهندسي پليمر-صنايع رنگ
رئولوژي و اختلاط پيشرفته پليمرها 3284563 مهندسي پليمر-مهندسي فرايند پليمريزاسيون
رئولوژي پيشرفته پليمرها 3284153 مهندسي پليمر-مهندسي فرايند پليمريزاسيون