دروس

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
آلياژپليمرها 3281533 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
آمار و روشهاي تحقيق 3282704 مهندسي پليمر-صنايع رنگ
ارتباط رنگ و ساختار مواد رنگزا 3282773 مهندسي پليمر-صنايع رنگ
انتخاب مواد و طراحي محصول 3284523 مهندسي پليمر-مهندسي فرايند پليمريزاسيون
تخريب روکشهاي سطح 3282793 مهندسي پليمر-صنايع رنگ
تخريب و پايدارسازي پليمرها 3281673 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
تخريب و پايدارسازي پليمرها 3284533 مهندسي پليمر-مهندسي فرايند پليمريزاسيون
تدريس يار مهندسي فرايند پليمريزاسيون 3281180 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
تدريس يار پليمريزاسيون سامانه هاي نانو پليمري 3283500
تعيين خواص مشخصات وکاربرد مواد نانوپليمري 3283523
خواص مهندسي پليمر 3284573 مهندسي پليمر-مهندسي فرايند پليمريزاسيون
خواص مهندسي پليمرها 3281153 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
دي کروايزم 3282823 مهندسي پليمر-صنايع رنگ
رئولوژي و اختلاط پيشرفته پليمرها 3284563 مهندسي پليمر-مهندسي فرايند پليمريزاسيون
رئولوژي پيشرفته پليمرها 3284153 مهندسي پليمر-مهندسي فرايند پليمريزاسيون
راکتورهاي صنعتي و ويژه 3284543 مهندسي پليمر-مهندسي فرايند پليمريزاسيون
رياضيات پيشرفته در مهندسي پليمر 3281193 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
رياضيات پيشرفته در مهندسي پليمريزاسيون 3284133 مهندسي پليمر-مهندسي فرايند پليمريزاسيون
رياضيات پيشرفته درمهندسي رنگ 3282183 مهندسي پليمر-صنايع رنگ
سمينار 3281902 مهندسي پليمر-صنايع پليمر