دروس

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
علوم و فناوري نانوكامپوزيت ها 3291333 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
امتحان جامع 3232320 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
اندازه گيري ظاهراشيا 3292113 مهندسي پليمر-صنايع رنگ
ترموديناميک محلولهاي پليمري 3291103 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
تکنيک هاي اصلاح پليمرها 3291173 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
رساله 3290900 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
روش المانهاي محدود 3291283 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
روش هاي نوين آناليزپليمرها 3291193 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
سمينار 3290903 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
سنتز و سينتيک پيشرفته پليمرها 3291153 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
شيمي وتکنولوژي روکشهاي پودري 3292143 مهندسي پليمر-صنايع رنگ
فرآيندهاي شکل دهي پيشرفته پليمرها 3291113 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
مهندسي واکنش هاي پليمريزاسيون 3291183 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
موارد ويژه 3291323 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
مکانيک پيشرفته کامپوزيت ها 3291223 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
پديده هاي انتقال در سيستمهاي پليمري 3291143 مهندسي پليمر-صنايع پليمر
چسبندگي 3292153 مهندسي پليمر-صنايع رنگ
کلوئيدهاي رنگي وسطوح مشترک 3292123 مهندسي پليمر-صنايع رنگ