دروس ارائه شده پاييز ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
آلياژپليمرها دکتر احمد عارف آذر (۹۱۵-۱۰۴۵)(۹۱۵-۱۰۴۵)
دي کروايزم دکتر سيدمحسن محسني بزرگي (۹۱۵-۱۰۴۵)(۹۱۵-۱۰۴۵)
رئولوژي پيشرفته پليمرها دکترفرهاد شريف (۱۵۰۰-۱۶۳۰)(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
رياضيات پيشرفته در مهندسي پليمر دکتر مهدي رفيع زاده (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
سينتيک وطرح راکتورپيشرفته دکتر مرتضي ابراهيمي (۹۱۵-۱۰۴۵)(۹۱۵-۱۰۴۵)
شيمي فيزيک پيشرفته پليمرها دکتر ناصر محمدي (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
فرآيند هاي توليد وشکل دهي نانو کامپوزيتهاي پليمري دکتر حميد گرمابي (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
فرآيندشکل دادن پليمرها دکتر حسين نازک دست (۹۱۵-۱۰۴۵)(۹۱۵-۱۰۴۵)
مهندسي خوردگي وروکشهاي سطح دکتر علي اصغر سرابي دارياني (۱۳۳۰-۱۵۰۰)(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مهندسي رزينهاي صنعتي پيشرفته دکتر سيدرضا غفاريان عنبران (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
مهندسي فرايند پليمريزاسيون پيشرفته دکتر وحيد حدادي اصل (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
نانوفناوري پوشش هاي پليمري دکتر سيدمحسن محسني بزرگي (۹۱۵-۱۰۴۵)(۹۱۵-۱۰۴۵)