دروس ارائه شده پاييز ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
سنتز و سينتيک پيشرفته پليمرها دکتر فرامرز افشار طارمي (۱۶۳۰-۱۸۰۰)(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مهندسي واکنش هاي پليمريزاسيون دکتر وحيد حدادي اصل (۱۳۳۰-۱۵۰۰)(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
کلوئيدهاي رنگي وسطوح مشترک دکتر سعيد پورمهديان (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)