دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
سنتز و سينتيک پيشرفته پليمرها دکتر فرامرز افشار طارمي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مهندسي واکنش هاي پليمريزاسيون دکتر وحيد حدادي اصل شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
پديده هاي انتقال در سيستمهاي پليمري دکتر مهدي رفيع زاده شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)