دروس ارائه شده

نام استاد مکان زمان توضيحات
سنتز و سينتيک پيشرفته پليمرها دکتر فرامرز افشار طارمي (۱۶۳۰-۱۸۰۰)(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مهندسي واکنش هاي پليمريزاسيون دکتر وحيد حدادي اصل (۱۳۳۰-۱۵۰۰)(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
کلوئيدهاي رنگي وسطوح مشترک دکتر سعيد پورمهديان (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اندازه گيري ظاهراشيا سيد حسين اميرشاهي شنبه (۱۰۴۵_۱۲۰۰), ۲شنبه(۱۰۴۵_۱۲۰۰),(۰_۰)
اندازه گيري ظاهراشيا سيد حسين اميرشاهي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ترموديناميک محلولهاي پليمري دکتر ناصر محمدي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ترموديناميک محلولهاي پليمري دکتر ناصر محمدي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ترموديناميک محلولهاي پليمري دکتر ناصر محمدي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ترموديناميک محلولهاي پليمري دکتر ناصر محمدي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تکنيک هاي اصلاح پليمرها دکتر حسين نازک دست ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تکنيک هاي اصلاح پليمرها دکتر حسين نازک دست شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تکنيک هاي اصلاح پليمرها دکتر حسين نازک دست شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
روش هاي نوين آناليزپليمرها دکتر علي اصغر کتباب ۲شنبه(۱۵۰۰_۱۶۳۰), ۳شنبه(۱۰۴۵_۱۲۰۰),(۰_۰)
روش هاي نوين آناليزپليمرها دکتر علي اصغر کتباب ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
روش هاي نوين آناليزپليمرها دکتر علي اصغر کتباب ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
روش هاي نوين آناليزپليمرها دکتر علي اصغر کتباب ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سنتز و سينتيک پيشرفته پليمرها دکتر فرامرز افشار طارمي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
سنتز و سينتيک پيشرفته پليمرها دکتر فرامرز افشار طارمي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
سنتز و سينتيک پيشرفته پليمرها دکتر فرامرز افشار طارمي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
سنتز و سينتيک پيشرفته پليمرها دکتر فرامرز افشار طارمي شنبه (۱۵۰۰_۱۶۳۰), ۱شنبه(۱۰۴۵_۱۲۰۰),(۰_۰)