دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
آلياژپليمرها دکتر احمد عارف آذر شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارتباط رنگ و ساختار مواد رنگزا دکتر عليرضا خسروي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
دي کروايزم دکتر سيدمحسن محسني بزرگي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رئولوژي پيشرفته پليمرها دکترفرهاد شريف ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
رياضيات پيشرفته در مهندسي پليمر دکتر مهدي رفيع زاده شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سينتيک وطرح راکتورپيشرفته دکتر مرتضي ابراهيمي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
شيمي فيزيک پيشرفته پليمرها دکتر ناصر محمدي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
فرآيند هاي توليد وشکل دهي نانو کامپوزيتهاي پليمري دکتر اعظم جلالي آراني شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
فرآيندشکل دادن پليمرها دکتر حسين نازک دست ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مهندسي خوردگي وروکشهاي سطح دکتر محمدرضا محمدزاده عطار شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مهندسي رزينهاي صنعتي پيشرفته دکتر سيدرضا غفاريان عنبران شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
نانوفناوري پوشش هاي پليمري دکتر سيدمحسن محسني بزرگي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)