دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
اندازه گيري ظاهراشيا سيد حسين اميرشاهي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
روش هاي نوين آناليزپليمرها دکتر علي اصغر کتباب ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سنتز و سينتيک پيشرفته پليمرها دکتر فرامرز افشار طارمي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
پديده هاي انتقال در سيستمهاي پليمري دکتر مهدي رفيع زاده شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
کلوئيدهاي رنگي وسطوح مشترک دکتر سعید رستگار ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)