دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
آلياژپليمرها دکتر احمد عارف آذر شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ارتباط رنگ و ساختار مواد رنگزا دکتر عليرضا خسروي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
رئولوژي پيشرفته پليمرها دکترفرهاد شريف ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
رياضيات پيشرفته در مهندسي پليمر دکتر مهدي رفيع زاده شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سينتيک وطرح راکتورپيشرفته دکتر مرتضي ابراهيمي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
شيمي سطح دکتر سعید رستگار ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
شيمي فيزيک پيشرفته پليمرها دکتر ناصر محمدي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
فرآيند هاي توليد وشکل دهي نانو کامپوزيتهاي پليمري دکتر اعظم جلالي آراني شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
فرآيندشکل دادن پليمرها دکتر حسين نازک دست ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مهندسي خوردگي وروکشهاي سطح دکتر محمدرضا محمدزاده عطار شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مهندسي رزينهاي صنعتي پيشرفته دکتر سيدرضا غفاريان عنبران شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
نانوفناوري پوشش هاي پليمري دکتر سيدمحسن محسني بزرگي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)