دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
روش هاي نوين آناليزپليمرها دکتر علي اصغر کتباب ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
سنتز و سينتيک پيشرفته پليمرها دکتر فرامرز افشار طارمي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)