دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
آلياژپليمرها دکتر احمد عارف آذر شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ارتباط رنگ و ساختار مواد رنگزا دکتر عليرضا خسروي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تخريب روکشهاي سطح دکتر علي اصغر سرابي دارياني ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
رئولوژي پيشرفته پليمرها دکترفرهاد شريف ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
رياضيات پيشرفته در مهندسي پليمر دکتر مهدي رفيع زاده شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار دکتر گيتي ميرمحمدصادقي ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
سمينار دکتر عزيزه جوادي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
سينتيک وطرح راکتورپيشرفته دکتر مرتضي ابراهيمي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
شيمي سطح دکتر سعید رستگار شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
شيمي فيزيک پيشرفته پليمرها دکتر ناصر محمدي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
فرآيند هاي توليد وشکل دهي نانو کامپوزيتهاي پليمري دکتر حميد گرمابي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
فرآيندشکل دادن پليمرها دکتر حسين نازک دست ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مهندسي خوردگي وروکشهاي سطح دکتر محمدرضا محمدزاده عطار شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مهندسي رزينهاي صنعتي پيشرفته دکتر سيدرضا غفاريان عنبران شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
نانوفناوري پوشش هاي پليمري دکتر سيدمحسن محسني بزرگي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)