دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
روش هاي نوين آناليزپليمرها دکتر علي اصغر کتباب ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
سنتز و سينتيک پيشرفته پليمرها دکتر فرامرز افشار طارمي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)