دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارتباط رنگ و ساختار مواد رنگزا دکتر عليرضا خسروي ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تخريب روکشهاي سطح دکتر علي اصغر سرابي دارياني ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
خواص مهندسي پليمرها دکتر حسين نازک دست ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رئولوژي پيشرفته پليمرها دکترفاطمه گوهرپي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
رياضيات پيشرفته درمهندسي رنگ دکتر مهدي رفيع زاده شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار دکتر سيدمحسن محسني بزرگي (۰-۰)
سمينار دکتر سيدرضا غفاريان عنبران (۰-۰)
سمينار دکتر اعظم جلالي آراني (۰-۰)
سنتز پيشرفته پليمرها دکتر سعيد پورمهديان شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مطالب ويژه دکتر سيامک مراديان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مهندسي فرايند پليمريزاسيون دکتر وحيد حدادي اصل شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
هويت شناسي پيشرفته پليمرها دکتر هما عاصم پور شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
پلاستيک هاي تقويت شده دکتر سيدرضا غفاريان عنبران شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
پليمريزاسيون سامانه هاي نانو پليمري دکتر وحيد حدادي اصل شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
کالريمتري پيشرفته دکتر سيامک مراديان شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
کنترل فرايندهاي پليمري پيشرفته دکتر مهدي رفيع زاده شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)