دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
ترموديناميک محلولهاي پليمري دکتر ناصر محمدي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تکنيک هاي اصلاح پليمرها دکتر علي اصغر کتباب ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
چسبندگي دکتر سيدمحسن محسني بزرگي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)