دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارتباط رنگ و ساختار مواد رنگزا دکتر عليرضا خسروي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تخريب روکشهاي سطح دکتر علي اصغر سرابي دارياني شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تعيين خواص مشخصات وکاربرد مواد نانوپليمري دکتر علي اصغر کتباب ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
خواص مهندسي پليمرها دکتر حسين نازک دست ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رئولوژي پيشرفته پليمرها دکترفاطمه گوهرپي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
رياضيات پيشرفته درمهندسي رنگ دکتر مهدي رفيع زاده شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار دکتر احمد عارف آذر (۰-۰)
سمينار دکتر عليرضا خسروي (۰-۰)
سنتز پيشرفته پليمرها دکتر سعيد پورمهديان شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مهندسي فرايند پليمريزاسيون دکتر وحيد حدادي اصل شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
هويت شناسي پيشرفته پليمرها دکتر علي اصغر کتباب شنبه(۱۶۰۰-۱۷۳۰)شنبه(۱۶۰۰-۱۷۳۰)
پلاستيک هاي تقويت شده دکتر سيدرضا غفاريان عنبران شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
پليمريزاسيون سامانه هاي نانو پليمري دکتر وحيد حدادي اصل شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
کالريمتري پيشرفته محمد اماني تهراني شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
کنترل فرايندهاي پليمري پيشرفته دکتر مهدي رفيع زاده شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)