دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
ترموديناميک محلولهاي پليمري دکتر ناصر محمدي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
موارد ويژه دکتر فرامرز افشار طارمي شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
چسبندگي دکتر سيدمحسن محسني بزرگي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)