دروس ارائه شده بهار ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارتباط رنگ و ساختار مواد رنگزا دکتر عليرضا خسروي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تخريب روکشهاي سطح دکتر علي اصغر سرابي دارياني شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تعيين خواص مشخصات وکاربرد مواد نانوپليمري دکتر علي اصغر کتباب ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
خواص مهندسي پليمرها دکتر حسين نازک دست ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رئولوژي پيشرفته پليمرها دکترفاطمه گوهرپي ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
رياضيات پيشرفته درمهندسي رنگ دکتر مهدي رفيع زاده شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار دکتر حميد گرمابي (۰-۰)
سمينار دکتر محمدرضا محمدزاده عطار (۰-۰)
سمينار دکتر ناصر محمدي (۰-۰)
هويت شناسي پيشرفته پليمرها دکتر علي اصغر کتباب شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
پلاستيک هاي تقويت شده دکتر سيدرضا غفاريان عنبران شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
کنترل فرايندهاي پليمري پيشرفته دکتر مهدي رفيع زاده شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)