دروس ارائه شده بهار ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
ترموديناميک محلولهاي پليمري دکتر ناصر محمدي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تکنيک هاي اصلاح پليمرها دکتر حسين نازک دست ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
چسبندگي دکتر سيدمحسن محسني بزرگي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)