دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
تخريب روکشهاي سطح دکتر علي اصغر سرابي دارياني ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تعيين خواص مشخصات وکاربرد مواد نانوپليمري دکتر علي اصغر کتباب ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
خواص مهندسي پليمرها دکتر حسين نازک دست ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رئولوژي پيشرفته پليمرها دکترفاطمه گوهرپي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
رياضيات پيشرفته درمهندسي رنگ دکتر مهدي رفيع زاده شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار دکتر مهدي رفيع زاده (۰-۰)
سمينار دکتر عزيزه جوادي (۰-۰)
شيمي سطح دکتر سعید رستگار ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
هويت شناسي پيشرفته پليمرها دکتر علي اصغر کتباب شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
پلاستيک هاي تقويت شده دکتر سيدرضا غفاريان عنبران شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
کنترل فرايندهاي پليمري پيشرفته دکتر مهدي رفيع زاده شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)