دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
ترموديناميک محلولهاي پليمري دکتر ناصر محمدي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تکنيک هاي اصلاح پليمرها دکتر حسين نازک دست شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
چسبندگي دکتر سيدمحسن محسني بزرگي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)