دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
تخريب روکشهاي سطح دکتر علي اصغر سرابي دارياني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تعيين خواص مشخصات وکاربرد مواد نانوپليمري دکتر علي اصغر کتباب ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
خواص مهندسي پليمرها دکتر حسين نازک دست ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
دي کروايزم دکتر سيدمحسن محسني بزرگي ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رئولوژي پيشرفته پليمرها دکترفاطمه گوهرپي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
رياضيات پيشرفته درمهندسي رنگ دکتر مهدي رفيع زاده شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار دکتر سعید رستگار (۰-۰)
مطالب ويژه دکتر محمدرضا محمدزاده عطار شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
هويت شناسي پيشرفته پليمرها دکتر علي اصغر کتباب شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
پلاستيک هاي تقويت شده دکتر سيدرضا غفاريان عنبران شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
کنترل فرايندهاي پليمري پيشرفته دکتر مهدي رفيع زاده شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)