دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
ترموديناميک محلولهاي پليمري دکتر ناصر محمدي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تکنيک هاي اصلاح پليمرها دکتر حسين نازک دست شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
چسبندگي دکتر سيدمحسن محسني بزرگي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
کلوئيدهاي رنگي وسطوح مشترک دکتر سعید رستگار ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)