دروس ارائه شده بهار ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
ترموديناميک محلولهاي پليمري دکتر ناصر محمدي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
چسبندگي دکتر سيدمحسن محسني بزرگي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
کلوئيدهاي رنگي وسطوح مشترک دکتر سعید رستگار ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)