گروه صنایع رنگ

با توجه به اهميت، گستردگی و کاربرد و تنوع بسيار بالای صنايع رنگ در کشور و ضرورت راهبری امور صنعتی و پژوهشی مرتبط توسط متخصصان داخلی، دوره کارشناسی ارشد مهندسی پليمر – صنايع رنگ پايه گذاری شده است. دانشکده مهندسی پليمر و رنگ از سال 1367 به عنوان تنها مجری دوره کارشناسی ارشد صنايع رنگ به تربيت نيروی انسانی متخصص و محقق در زمينه های مختلف رنگ اهتمام ورزيده است.

دوره کارشناسی ارشد صنايع رنگ از نوع آموزشی – پژوهشی بوده و حاوی دروس مهندسی و تخصصی در زمينه صنايع رنگ می باشد که در نهايت با انجام يک پروژه پژوهشی در مورد مباحث بنيادين، کاربردی يا توسعه ای تکميل می گردد.

هدف از ارائه اين دوره، تربيت دانش آموختگان متخصص و توانمند درانجام امور فنی و پژوهشی مرتبط با حوزه های مختلف صنايع رنگ می باشد. دانش آموختگان اين دوره توانائی راهبری فعاليت های فنی در صنايع رنگ را داشته و می توانند ايده های پژوهشی در زمينه ارتقای کيفيت محصول، بهبود فرايند توليد و ايجاد محصولات جديد را پياده سازی و اجرا نمايند.