آزمایشگاه آموزشی-پژوهشی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمايشگاه آناليز پليمرها

سرپرست : گيتي ميرمحمدصادقي

آزمايشگاه الکتروشيمي و مهندسي خوردگي

سرپرست: علي اصغر سرابي دارياني

آزمايشگاه بيوپليمرها

سرپرست : حمید میرزاده

آزمايشگاه تحقيقات پليمرها

سرپرست: حميد گرمابي

آزمايشگاه شيمي آلي

سرپرست : مصطفی احمدی

آزمايشگاه شيمي پليمرها

سرپرست: فرامرز افشار طارمي

آزمايشگاه شيمي-فيزيک پليمري

سرپرست: ناصر محمدي

آزمايشگاه كنترل رنگ

سرپرست : سعيده گرجی کندی

آزمايشگاه كنترل فرايندها

سرپرست: مهدي رفيع زاده

آزمايشگاه كنترل كيفيت روكش هاي سطح

سرپرست: سيدمحسن محسني بزرگي