آزمایشگاه آموزشی-پژوهشی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمايشگاه آناليز پليمرها

سرپرست : دکتر گيتي ميرمحمدصادقي

آزمايشگاه الکتروشيمي و مهندسي خوردگي

سرپرست: دکتر علي اصغر سرابي دارياني

آزمايشگاه بيوپليمرها

سرپرست : دکتر حمید میرزاده

آزمايشگاه تحقيقات پليمرها

سرپرست: دکتر حميد گرمابي

آزمايشگاه شيمي آلي

سرپرست : دکتر مصطفی احمدی

آزمايشگاه شيمي پليمرها

سرپرست: دکتر فرامرز افشار طارمي

آزمايشگاه شيمي-فيزيک پليمري

سرپرست: دکتر ناصر محمدي

آزمايشگاه كنترل رنگ

سرپرست : دکتر سعيده گرجی کندی

آزمايشگاه كنترل فرايندها

سرپرست: دکتر مهدي رفيع زاده

آزمايشگاه كنترل كيفيت روكش هاي سطح

سرپرست: دکتر سيدمحسن محسني بزرگي

آزمايشگاه شيمي و تكنولوژي مواد رنگرزي

سرپرست : دکتر مرضیه خطیب زاده

آزمايشگاه ساخت مواد واسطه و مواد رنگزا

سرپرست: دکتر عليرضا خسروي