آزمايشگاه شيمي پليمرها

آزمايشگاه شيمي پليمرها

دکتر فرامرز افشار طارمي

  • معرفي

هدف: آشنايي با روش هاي گوناگون سنتز پليمرها و مطالعه موارد سينتيک پليمريزاسيون.تجهيزات: دستگاه‏هاي تقطير در خلا و معمولي، دستگاه تبخير گردشي، کوره، راکتور آزمايشگاهي، پمپ هاي خلا، کوره حرارتي مجهز به خلا، ترازوهاي حساس، همزن هاي ديجيتال، دستگاه سوکسله، دستگاه اندازه‏گيري pH، راکتور تحت فشار.