آزمايشگاه آناليز پليمرها

آزمايشگاه آناليز پليمرها

تکنسین:مهندس زینب قدمعلی

  • معرفي

اين آزمايشگاه مجهز به دستگاههاي مختلف براي بررسي آناليز پليمرها مي باشد. تکنيکهاي آناليز امکان پذيرعبارتند از :

  • آناليز حرارتي

الف- کالريمتري روبشي تفاضلي (DSC: Differential Scanning Calorimetery) براي بررسي انتقالهاي حرارتي پليمرها ازقبيل دماي انتقال شيشه اي ، نقطه ذوب ، دماي کريستاليزاسيون و بررسي انتقالهاي حرارتي گرماگير يا گرمازا در پليمرها ،کامپوزيتها و...

ب- گرماوزن سنجي (TGA: Thermal Gravimetry Analysis) براي بررسي فرايندهاي تخريب حرارتي پليمرها در اتمسفرهاي مختلف و مطالعه مکانيزم تخريب در آنها

ج- آناليز حرارتي ديناميکي - مکانيکي (DMTA: Dynamic Mechanical Thermal Analysis) براي بررسي دماهاي انتقال Tgα ،  Tgβو γTg همچنين مدول ذخيره و مدول اتلاف در پليمرها و مطالعه خواص مکانيکي ديناميکي آنها در بازه دمايي گسترده

  • اسپکتروسکوپيFTIR براي تشخيص ساختار شيميايي پليمرها و آناليز کمي وکيفي آنها

                             

تجهيزات ديگر موجود در آزمايشگاه عبارتند از :

آون خلاء

آون معمولي

ترازو تا سه رقم اعشار

هيتر- همزن مغناطيسي