آزمايشگاه كنترل فرايندها

آزمايشگاه كنترل فرايندها

دکتر مهدي رفيع زاده

  • معرفي

هدف: بررسي تئوري ارايه شده در درس از ديدگاه کاربردي و آشنايي دانشجويان با طريقه کنترل فرايندها
تجهيزات: دستگاه كنترل ارتفاع، دستگاه كنترل دما، خط روكش دهي سيم مشتمل بر اكسترودر، حمام آب، واحد پليمريزاسيون آزمايشگاهي، مطالعه ابزار دقيق