آزمايشگاه تحقيقات پليمرها

آزمايشگاه تحقيقات پليمرها

حميد گرمابي

تکنسین: مهندس طاهره سماعی يکتا

  • معرفي

هدف: فراهم كردن امکانات و فضاي لازم براي پروژه هايي که نياز به Set up خاص دارند.

تجهيزات:آون، آون با لامپ UV، کوره، ميکروسکوپ نوري، سختي سنج Indentation، آسياب، ترازوي دقيق تا محدوده سه کيلوگرم.