آزمايشگاه ساخت مواد واسطه و مواد رنگزا

آزمايشگاه ساخت مواد واسطه و مواد رنگزا

دکتر عليرضا خسروي

  • معرفي

هدف: سنتز مواد واسطه و مواد رنگزا از مواد اوليه به وسيله فرايندهاي مختلف شيميايي و سپس خالص سازي و جداسازي آنها به روشهاي گوناگون شيميايي، فيزيکي و دستگاهيتجهيزات: وسايل شيشه اي آزمايشگاهي، هيتر، حمام بن ماري، همزن مكانيكي، دستگاه تبخير دوار تحت خلاء، ترازوي حساس، دسيكاتور، آون، دستگاه pH متر، دستگاه يخ ساز گرانولي و دستگاه هاي FTIR, DSC, UV