آزمايشگاه كنترل رنگ

آزمايشگاه كنترل رنگ

  • معرفي

هدف: آشنايي با رنگ و رابطه آن با غلظت مواد رنگزا، آشنايي با سيستم هاي اندازه‏گيري براساس سيستم بين‏المللي سي.آي.ي، بررسي روابط و مدلهاي رياضي با عوامل مؤثر در ايجاد رنگ نهايي در سيستم هاي شفاف، سيستم هاي پشت پوش از نوع ايزوتروپيک از انوع غير ايزوتروپيک سيستم هاي نيمه شفاف، بررسي معادلات اختلاف رنگ، متاماريزم و نحوه بهينه‏سازي و مينيمم‏سازي درجه متاماريزم و اختلاف براساس حد تولرانس‏ها براي کنترل رنگ نهايي.

تجهيزات: كالريمتر 80S، كالريمتر كارل زايس، كالريمتر انعكاسي براي منسوجات، كابينت براورد بصري تحت منابع نوري در خورشيد ـ خانه ـ مغازه، اسپكتروفتومتر انتقالي/ انعكاسي براي كليه نمونه هاي رنگي