آزمايشگاه الکتروشيمي و مهندسي خوردگي

آزمايشگاه الکتروشيمي و مهندسي خوردگي

دکتر علي اصغر سرابي دارياني

  • معرفي

آزمون اول - اندازهگيري آهنگ خوردگي فلزات به روش كاهش وزن

آزمون دوم - خوردگي دو فلزي قسمت اول

آزمون سوم - خوردگي گالوانيكي قسمت دوم  اندازه گيري كاهش وزن

آزمون چهارم - واكنش هاي كاتدي

آزمون پنجم - پيل هاي اختلاف دما

آزمون ششم - آند ها و كاتد ها در واكنش هاي خوردگي

آزمون هفتم - منحني هاي پلاريزاسيون - محسا به آهنگ خوردگي آهن

آزمون هشتم - منحني هاي پلاريزاسيون و محا سبه آهنگ خوردگي مس و روي

آزمون نهم - رويين شدن فلزات

آزمون دهم  - پوشش هاي روي از محلول هاي اسيدي و پارمتر هاي موثر بر خواص پوشش

آزمون يازدهم - فسفاته كردن سطوح فلزي