كارگاه تكنولوژي توليد پنت

كارگاه تكنولوژي توليد پنت

مهندس سيد محمود کثيريها

تکنسین:مهندس هاشم وجر

  • معرفي

هدف: آشنايي با فرايند توليد رنگ، مواد اوليه رنگ چون پيگمنت ها و ديسپرسيون آنها در محمل، حلال ها و افزودني ها و اثرات آنها در رنگ، ارزيابي کمي و کيفي رنگ (پوشش، درصد حجمي و وزني، چگالي)

تجهيزات: دستگاه هاي خوردگي شامل رطوبت و سالت اسپري (مه نمکي)، کارواش، سايش، کاتديک جدايش.