كارگاه توليد روكشهاي سطح

كارگاه توليد روكشهاي سطح

مهندس سيد محمود کثيريها

  • معرفي

هدف: آشنايي با روش هاي رنگ آميزي، زيرآيند ها و آماده سازي آنها، حفاظت در برابر خوردگي.تجهيزات: ميكسر آزمايشگاهي، بال ميل آزمايشگاهي، پرل ميل آزمايشگاهي، اطاق رنگ آميزي، آون