اخبار

فراخوان ارسال مقاله- اولین همایش بین المللی انجمن رئولوژی ایران

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

معرفی مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

لینک مرکز اندازه شناسی سازمان ملی ایران

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

قطب سامانه هاي نانو پليمري و هوشمند دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

دستورالعمل کارآموزی

تاريخ: ۱۳۹۱/۰۴/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ