اخبار

هفتمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

لینک مرکز اندازه شناسی سازمان ملی ایران

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

قطب سامانه هاي نانو پليمري و هوشمند دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

دستورالعمل کارآموزی

تاريخ: ۱۳۹۱/۰۴/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

ارائه اطلاعات فنی و حفاظت ايمنی مواد

تاريخ: ۱۳۹۰/۰۹/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ