جستجو
از
تا
 

 

 

مصاحبه دکتری ۹۸ (جدید)

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

مصاحبه دکتری ۹۸

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

معرفی مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

لینک مرکز اندازه شناسی سازمان ملی ایران

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

قطب سامانه هاي نانو پليمري و هوشمند دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ