ارائه خدمات پژوهشی

خدمات پژوهشی دانشکده مهندسی پليمر و رنگ

-آزمايشگاه کنترل کيفيت رنگ

-آزمايشگاه تحقيقات پليمر

-کارگاه لاستيک

-آزمايشگاه تحقيقات رنگ

-آزمايشگاه شناسايي مواد پليمري

-کارگاه پينت

-کارگاه پلاستيک

-آزمايشگاه خواص فيزيکي و مکانيکي پليمرها

-کارگاه کامپوزيت

-آزمايشگاه شيمي و تکنولوژي مواد واسطه و مواد رنگزا

-آزمايشگاه شيمي فيزيک پليمرها

-آزمايشگاه الکترو خوردگی

-آزمايشگاه کنترل رنگ


جهت کسب اطلاعات بيشتر با دفتر پژوهشی دانشکده مهندسی پليمر و رنگ تماس حاصل نماييد. تلفن:    64542417

اطلاعات مربوط به هر آزمايشگاه در فايل ضميمه موجود می باشد.

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ| | تاريخ: ۱۳۹۰/۰۷/۲۷