دستورالعمل کارآموزی

 

   دانشجوی عزيز   کارآموزی يک فرصت است

          فرصتی کوتاه برای تجربه ای بزرگ

           برای آموختن در محيطی ديگر

                   و برای بکارگيری آموخته ها در ميدان عمل

                   پس فرصت را غنيمت شمار

                   و از لحظه لحظه آن استفاده کن

                            با گام های مطمئن و استوار حرکت کن

و مطمئن باش که می توانی تجربه ای ديگر بياندوزی

و پايه های آينده حرفه ای خويش را پی ريزی نمائی

 

 دريافت نکات ضروری درباره درس کارآموزی

فرم ارزشیابی صنعت از دانشجو

فرم ارزشیابی دانشجو از صنعت

فرم درج نمره دانشجو

تاييديه صنعت مبني بر پذيرش كارآموز

فرم درخواست کارآموزی جهت دانشجویان دانشکدهارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ| | تاريخ: ۱۳۹۱/۰۴/۰۶