قطب سامانه هاي نانو پليمري و هوشمند دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

اعضاء: دکتر غفاريان، دکتر محمدی، دکتر گرمابی، دکتر حدادی، دکتر عارف‌اذر، دکتر رفيع‌زاده، دکتر جوانبخت، دکتر کوثری، دکتر کرابی، دکتر رمضانی

 

اهداف ايجاد قطب

اهداف قطب سامانه های نانو پليمری هوشمند به صورت خلاصه بشرح ذيل می باشد :


  •  توسعه منابع انسانی و ارائه کارگاههای کاربردی، صنعتی و ارائه دوره های مجازی کاربردی صنعتی، تاسيس شاخه دانشجويی/دانش آموزی با صرف توسعه فرهنگی تخصصی/علمی در کشور
  • ايجاد ارتباط سازمانی با مراکز علمی و تحقيقاتی در زمينه سامانه های نانو پليمری هوشمند در دنيا و ايران.
  • توسعه دانش فنی در مورد موضوع تخصصی قطب با ايجاد خوشه های علمی / صنعتی بر مبنای تجربه تخصصی اعضا و نياز روز کشور و دنيا.  خوشه های علمی و صنعتی مورد نظر عبارتند از:

-         نانو کامپوزيتهای لاستيکی/پلاستيکی با نانوذرات هيبريدی

-         نانوکامپوزيتهای پلیمری متخلخل و هوشمند

-         سامانه های نانو بيوکامپوزيتی پليمری

-         نانو کامپوزيت های حسگر/محرک پليمری هوشمند (فعال الکتريک، هوشمندو ...)

-         سامانه های نانو و هوشمند پلیمری مورد استفاده در توليد محصولات دوستدار محيط زيست

-         سامانه های نانو و هوشمند پليمری مورد استفاده در صنايع نفت و پتروشيمی  • توسعه زير ساخت های آزمايشگاههای تحقيقاتی جديد شامل آزمايشگاه فرآورش نانو کامپوزيتها هوشمند پليمری و آزمايشگاه تعيين مشخصات سامانه های نانو و هوشمند پليمری
  • انجام مطالعات استراتژيک و تدوين برنامه آينده نگری و تعيين سطح تکنولوژيک کشور و تدوين نقشه راه تکنولوژی مورد نظر
  • تدوين استاندارد های نوين و تدوين الزامات محصولی در مواردی که مورد نياز کشور است در زمينه سامانه های نانو و هوشمند
  • ایجاد بانک اطلاعاتی از پژوهشگران , موسسات داخلی و خارجی در زمینه های مورد نظر تخصصی
  • ایجاد سایت و خبر نامه برای اطلاع رسانی و توسعه فرهنگ علمی در کشورایجاد دفتر مشاوره برای سازمانها و موسسات علمی/صنعتی و وزارت خانه ها ( حد اقل 3 مورد)

 

 


 

ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ| | تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۷