قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

 

با توجه به تعطیلات تابستان از تاریخ 1398/4/15 لغایت 1398/6/6 در صورت نیاز به تردد در آزمایشگاهها و کارگاهها باید فرم مجوز که در سایت قرارداده شده را تکمیل نمایند در غیراینصورت مجاز به استفاده از  آزمایشگاهها / کارگاهها نمی باشند.

 

 

معاونت پژوهشی دانشکده

 

ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ| تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰